Władze

Zarząd Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Prezes Zarządu: Michał Sumiński
 • Zastępca Prezesa: Agnieszka Wagner-Frąk
 • Członek Zarządu: Piotr Goliszek

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku najpóźniej do 30 czerwca.

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący KR: Robert Kamiński
 • Członek KR: Paweł Kusy
 • Członek KR: Danuta Grzywa

Rada Nadzorcza Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Jest wybierana przez Walne Zgromadzenie, a jej kadencja trwa 3 lata.

 • Przewodniczący RN: Eleonora Marczyńska
 • Zastępca Przewodniczącego RN: Włodzimierz Bednarz
 • Sekretarz RN: Anna Maciąg
 • Członek RN: Eugeniusz Niedobit
 • Członek RN: Wacław Pałka
 • Członek RN: Zygmunt Wyroślak

Statut
PSM

Regulamin walnego zgromadzenia członków

Regulamin
zarządu

Regulamin rady nadzorczej

Regulamin porządku domowego

Akty prawne

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

 • REGON: 001277070
 • NIP: 7170004992
 • KRS: 0000171165
 • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
 • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801