Bezpieczne użytkowanie gazowych urządzeń grzewczych

13 lutego 2020

Aby zapobiec powstawaniu tlenku węgla, a konsekwencji zagrożeniu życia wymagane jest spełnienie czterech podstawowych warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.

 1. Prawidłowa instalacja kotła, piecyka gazowego lub kuchenki gazowej:
  • wykonana jedynie przez uprawnionego specjalistę
  • wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
 2. Stały dopływ świeżego powietrza:
  • zapewnia prawidłowe spalanie gazu i swobodny odpływ spalin, - pamiętać aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę,
  • szczelne okna wyposażyć w nawiewniki powietrza,
  • podczas kąpieli uchylić albo rozszczelnić okno lub lufcik w mieszkaniu w celu zagwarantowania właściwej wentylacji,
  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, nawiewnych w drzwiach do łazienki i wywiewnych na wlocie do przewodu wentylacyjnego-komina, gdyż grozi to zatruciem.
 3. Swobodny odpływ spalin:
  • urządzenie powinno być szczelnie przyłączone do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny,
  • nie będzie odpływu spalin jeżeli pracujące urządzenie gazowe będzie znajdowało się w zamkniętym i uszczelnionym mieszkaniu,
  • stały dopływ powietrza do pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie gazowe jest warunkiem do spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa: tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz.
 4. Właściwa eksploatacja urządzenia gazowego zapewnia:
  • dobry stan techniczny,
  • urządzenie powinno być utrzymywane w czystości,
  • okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.

WAŻNE

Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r, poz.836, §17 ust. 1 i 2).

W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Stary, zużyty nie czyszczony, rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.

PSM

Formularz kontaktowy

PSM

Dane firmowe

 • REGON: 001277070
 • NIP: 7170004992
 • KRS: 0000171165
 • Bank Spółdzielczy: 27 8735 0007 0000 0286 2000 0010
 • Bank Pekao S.A.: 96 1240 2467 1111 0000 3755 5801